Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję
 • Włodzimierz Bolecki

  Kierownik projektu i zespołu.
  Historyk, teoretyk, krytyk i edytor literatury. Specjalizuje się w zagadnieniach teorii i historii literatury XX w. Ostatnio opublikował książki: Inna krytyka (2006); Inny Świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”(2007); Ptasznik z Wilna (2007). Autor wielu prac edytorskich, w tym  krytycznych edycji W. Berenta, S.I Witkiewicza, A. Wata, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego. Profesor w IBL PAN w Warszawie, wiceprezes FNP.
  Więcej na stronie 
  www.bolecki.eu.

 • Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

  Teoretyk literatury, historyk doktryn literaturoznawczych, tłumacz, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN w Warszawie. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start; stypendium z Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego; Kwerenda "Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra", Sankt-Petersburg). Autorka monografii Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (2011) (Monografie FNP). Zajmuje się związkami literaturoznawstwa i nauk biologicznych, modernizmem polskim, rosyjskim i angloamerykańskim, historią i teorią przekładu literackiego i literaturoznawczego.
  W projekcie koordynuje dział teorii literatury i translatologii.
  http://www.tamara-brzostowska.pl
  http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=182&id=224
  http://www.bolecki.eu/modernizm_w_polsce

  Opublikowane hasła »
 • Grzegorz Galiński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                                                         

  Katedra Higieny Żywienia Człowieka

  Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu

  Stanowisko: adiunkt

  Tytuł: dr inż.

  Dziedzina: nauki rolnicze

  Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

  Specjalność: żywienie człowieka

  Główne kierunki badawcze: sensoryczne mechanizmy regulacji pobierania pokarmu, preferencje pokarmowe, strawność i biodostępność składników odżywczych, ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności.

  Współautor 80 publikacji: między innymi 36 oryginalnych prac twórczych (w tym 6 z IF), 3 książek i 2 patentów.

  W latach 2007-2011 członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka PAN.

  Opublikowane hasła »
 • Jan Gawęcki

  Kierownik Zakładu Podstaw Nauki o Żywieniu na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych i Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  Autor lub współautor ponad 400 publikacji, w tym 158 oryginalnych prac twórczych, 26 podręczników akademickich, monografii i książek popularno-naukowych, 250 komunikatów konferencyjnych, artykułów przeglądowych i popularno-naukowych. Główne kierunki badawcze: żywność prozdrowotna i jej ocena biologiczna, interakcje składników odżywczych i ksenobiotyków, fizjologiczne uwarunkowania preferencji pokarmowych, nutrisensoryka.

  Opublikowane hasła »
 • Magdalena Gawin

  Adiunkt w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Zajmuje się historią XIX i XX w. Opublikowała książkę: Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1952, Neriton, Warszawa 2003. Kuratorka wystawy: Eugenika. Walka ze zwyrodnieniem rasy. Pisze habilitację na temat sporu wokół modelu równouprawnienia kobiet w XIX w. Publikowała w „Res Pubilce Nowej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Teologii Politycznej”, „Wiedzy i Życiu”, „Kronosie”. Mieszka w Warszawie.
  W projekcie koordynuje dział historii Polski.

  Opublikowane hasła »
 • Anna Gumkowska

  Mgr filologii klasycznej oraz filologii polskiej. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (pisze pracę doktorską z zakresu Computer-Mediated Communication i genologii multimedialnej ). Autorka publikacji naukowych i uczestnik licznych projektów badawczych poświęconych komunikacji w internecie. Inicjatorka ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Tekst w sieci” oraz projektu „Teksty i e-teksty – badania piśmiennictwa multimedialnego”. Redaktor naukowy książki „Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja”, WAiP, Warszawa 2009. Od 2007 roku związana z portalem Gazeta.pl.
  W projekcie koordynowała prace informatyków i asystentów.

 • Paweł Kaczyński

  Dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą epoki oświecenia oraz literaturą popularną. Autor książek: Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego – studia i przekroje (Wrocław 2001), Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy (Wrocław 2009).
  W projekcie koordynuje dział literatury XVIII w.

  Opublikowane hasła »
 • Agnieszka Kluba

  Adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Doktoranckiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się teorią i historią literatury XIX i XX wieku, w szczególności poezją polskiego i europejskiego modernizmu. Autorka książki Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) (2004). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla młodych naukowców – 1998; stypendium z Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego – 2002-2005). Laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002). Stypendystka Komisji Fulbrighta (2012-2013).
  W projekcie koordynuje dział poezji XX w.

  Opublikowane hasła »
 • Piotr Kowalski

  1952-2011
  Wybitny badacz polskiej kultury dawnej i współczesnej. Był autorem około 300 prac naukowych i popularnonaukowych, organizatorem licznych ogólnopolskich konferencji, znakomitym dydaktykiem. Pracował na Uniwersytetach Opolskim, Jagiellońskim, Wrocławskim.
  W projekcie koordynował dział etnologii i antropologii kulturowej.
  Fot. Grażyna Niezgoda.

 • Michał Kuziak

  Dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek poświęconych Mickiewiczowi („Wielka Całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza”. Słupsk 2006, 2010, „O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza”. Słupsk 2007) i Słowackiemu („Fragmenty o Słowackim”. Słupsk 2001), retoryce („Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?”, kolejne wydania od 2005), a także ponad stu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Redaktor tomów: „Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja”. Słupsk 2002; „Sztuczne raje…. Używki w literaturze”. Słupsk 2002; „Co i jak przepisać w historii literatury polskiej?” Słupsk 2007; „Romantyzm i nowoczesność”. Kraków 2009. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001-2002).
  W projekcie koordynuje dział literatury XIX w.
  http://www.michałkuziak.com.pl

  Opublikowane hasła »
 • Jacek Leociak

  Jacek Leociak (1957) – dr hab., prof. IBL PAN

  http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/leociak-jacek

  Opublikowane hasła »
 • Marta Leśniakowska

  Prof. nadzw. dr hab., historyczka sztuki, pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Studium Doktoranckim, oraz prowadzi seminarium doktorskie Sztuka i architektura XX-XXI wieku. Historia, teoria, krytyka. Wykłada na Uniwersytecie im. Jana Pawla II w Krakowie i jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wielu artykułów z zakresu nowoczesnej sztuki i architektury, ich metodologii i teorii, oraz dziesięciu książek, m. in.: Polski dwór: wzorce architektoniczne, mit, symbol, wyd. 1: 1992, wyd. 2: 1996; Co to jest architektura?, 1996; Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, 1998; oraz serii Architektura w Warszawie (wyd. od 1998). Mieszka w Warszawie.
  W projekcie razem z Beatą Śniecikowską koordynuje dział historii sztuki.

  Opublikowane hasła »
 • Magdalena Popiel

  Prof. dr hab. w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej IBL PAN. Zajmuje się literaturą i estetyką modernizmu europejskiego; autorka książek Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (2008), Oblicza wniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej (1999), Historia i metafora. O „Żywych kamieniach” Wacława Berenta (1989), opracowań dwóch tomów w serii Biblioteka Narodowa oraz artykułów publikowanych m.in.w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”. Współtworzyła serię Biblioteka Polska (Universitas), była redaktorem naukowym serii Bibioteka Narodowa (Ossolineum), obecnie członek Komitetu Redakcyjnego „Przestrzeni Teorii”.
  W projekcie koordynuje dział literatury wczesnego modernizmu (Młodej Polski).

  Opublikowane hasła »
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik

  Doktor hab., teoretyczka i historyczka literatury, adiunkt w IBL PAN, członkini Clare Hall College, Cambridge University. Stypendia FNP(m.in. Start, Kolumb), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2005). Staże: Durham University, Cambridge University. Autorka książek Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego (Kraków 2004) oraz  Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku (Toruń 2012). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Ruchu Literackim”. Zajmuje się modernizmem polskim i anglo-amerykańskim, antropologią zmysłów, kognitywistyczną narratologią.
  W projekcie koordynuje dział prozy XX w.
  Zob. www.ibl.waw.pl/index.php?strona=182&id=210

  Opublikowane hasła »
 • Beata Śniecikowska

  Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się literaturą i sztukami wizualnymi XIX-XXI wieku, w szczególności terenami pogranicznymi sztuki słowa (wizualność i audialność literatury) oraz związkami kultury polskiej z Orientem (m.in. haiku w Polsce). Autorka książek: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005 (seria: „Modernizm w Polsce”) oraz „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wrocław 2008 (seria: „Monografie FNP”).
  W projekcie razem z Martą Leśniakowską koordynuje dział historii sztuki.

  Opublikowane hasła »
 • Dariusz Śnieżko

  Ur. 1959, absolwent UAM (1982), profesor w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikacje książkowe: Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory - warianty – zastosowania, Warszawa 1996; Mikołaj Sęp Szarzyński, Poznań 1996; "Kronika wszytkiego świata" Marcina Bielskiego – pogranicze dyskursów, Szczecin 2004. Redakcja naukowa: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. D. Śnieżki, Warszawa 1996; Poetologie pamięci, pod red. D. Śnieżki, Szczecin 2011. Stypendysta Fundacji A. W. Mellona (Instytut Warburga 1998), laureat nagrody PAN im. A. Brücknera (2005). Zajmuje się przede wszystkim literaturą dawną w kontekście antropologii i badań kulturowych.
  W projekcie koordynuje dział literatury staropolskiej.

  Opublikowane hasła »
 • Violetta Wróblewska

  Folklorysta i historyk literatury, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Zajmuje się folklorem tradycyjnym i współczesnym, związkami literatury i folkloru, literaturą dziecięcą oraz literaturą i kulturą popularną. Jest autorką książek Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007) oraz współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej (2002), W kręgu folkloru, literatury i języka (2003), Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej (2007), Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej (2011), Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta (2011).
  W projekcie koordynuje dział etnologii i antropologii kulturowej.

  Opublikowane hasła »
 • Magdalena Zawisławska

  Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie, napisaną pod kierunkiem prof. K. Waszakowej. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW, w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki języka polskiego. W 2001 i 2002 r. była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują semantykę leksykalną, semantykę kognitywną, metaforę, nauczanie języka polskiego jako obcego, przetwarzanie języka naturalnego.
  W projekcie koordynuje dział językoznawstwa.

  Opublikowane hasła »